Diensten


LANDMETEN 

Uiteraard kan u ook bij ons terecht voor alle opmetingen van eigendommen, grond, hoogtemetingen, afpalen van bouwgronden of verkavelingen.  

De zaakvoerder is beëdigd landmeter en kan u dus verder helpen met al uw vragen.
Hieronder vindt u een kort overzicht van onze diensten:

ALGEMENE OPMETINGEN

• opmetingen voor aankoop/verkoop/splitsing/overdracht
• afpalingen
• verkavelingen met of zonder wegenisontwerp
• ruilingen
• hoogtemetingen (plan met hoogtelijnen, dwarsprofielen)
• grondverzetberekeningen
• uitzetten van constructies
• opmetingen van bestaande toestand
• opmetingen voor bouwaanvragen
• opmetingen voor tuinarchitectuur
• opmetingen voor milieudossiers
• opmetingen voor uitbatingsdossiers
• opmetingen voor vestigingsdossiers
• allerhande tekenwerk (CAD)

METINGEN VOOR NOTARISSEN

Er zijn verschillende notarissen die een beroep op ons doen bij een verkoop uit de hand of bij een openbare verkoop. Zo kennen zij de juiste oppervlakte en de eventuele erfdienstbaarheden die op het goed rusten. Ook de grenzen worden dan ontegensprekelijk vastgelegd.

EXPERT4YOU

Controleert in de eerste plaats de bestemming van het goed en indien er een reële kans bestaat voor het creëren van een meerwaarde, doen wij op vraag van de eigenaar de nodige stappen.

METINGEN VOOR PARTICULIEREN

Voor het plaatsen van afsluitingen dient de juiste grens gekend te zijn. Indien het perceel niet afgepaald is, moet eerst een volledige meting van het terrein gebeuren – opzoekingen bij notarissen – gemeente – registratie – kadaster. 
Bij verkoop kan het interessant zijn om het goed te verdelen in verschillende loten zodat er een belangrijke meeropbrengst kan verwezenlijkt worden. Vaak moet er dan een verkavelingsdossier opgesteld worden.
Verkavelen leidt dikwijls tot een meeropbrengst van het onroerend goed. Bij de verkoop van een onroerend goed kan er steeds nagekeken worden of er geen meeropbrengst kan bekomen worden door het onroerend goed te verkavelen. De notaris is in veel gevallen de eerste raadgever en doet regelmatig een beroep op ons voor advies.

Bij geschillen tussen buren, in verband met de juiste grenzen, wordt er meestal een proces-verbaal van afpaling gemaakt.

METINGEN VOOR AANNEMERS

Uitzetten van gebouwcomplexen

Voor de aanvang van de werken dient het gebouw op de juiste plaats ingeplant te worden. De tijd van ‘het komt niet op 10 cm aan’ is al lang voorbij. De inplanting moet exact gebeuren volgens de bouwvergunning. 

Indien er geen voorafgaandelijke opmeting van het terrein is uitgevoerd (moet normaal gebeurd zijn vóór het ontwerp) meten wij eerst het terrein volledig op en gaan dan na of het gebouw kan ingeplant worden volgens goedgekeurd bouwdossier.

Uit praktijkervaring hebben wij al situaties vastgesteld waarbij het terrein zelf 3 m korter is dan het ingediende bouwdossier. Indien dit niet bij het begin van de werken wordt ontdekt heeft dit zware gevolgen voor de aannemer-bouwheer-architect.

EXPERT4YOU

Is gespecialiseerd in het uitzetten van ingewikkelde gebouwcomplexen. De plannen dienen via digitale vorm en op plan overgemaakt te worden.Na de uitzetting voeren wij een kwaliteitscontrole uit. De aannemer krijgt vervolgens het resultaat van eventuele afwijkingen.

METINGEN VOOR BEDRIJVEN

• Opmeten en in plan brengen van bestaande toestanden    
   voor uitbreidingen van bedrijven, milieuvergunningen.

• Zeer nauwkeurige waterpassingen voor installaties van
   Hoogtechnologische machines die perfect waterpas dienen   
   geïnstalleerd te worden 
 
Spoorlijn metingen, indien er graafwerken met droogzuiging    
  in onmiddellijke nabijheid van sporenlijnen worden uitgevoerd, 
  moeten er dagelijks zeer nauwkeurige metingen van deze 
  sporen uitgevoerd worden.

CONTROLE VAN GRONDVERZET

• Controle van hoeveelheden en uitgevoerde werken.

METINGEN VOOR ARCHITECTEN

Algemene opmeting

Meestal hebben architecten een opmeting in dxf of dwg van een bestaande toestand van een gebouw of van een perceel nodig.

Opmeting van gevels

Vermits wij een totaalstation hebben dat spiegelloos kan meten, kunnen wij door middel van een laserstraal rechtstreeks objecten van gevels in kaart brengen.

Hoogtelijnen en dwarsprofielen

Bij sterk golvende percelen is het profiel van het terrein zeer belangrijk in de ontwerpfase. Met een totaalstation kan de hoogtemeting in één moeite uitgevoerd worden samen met het opmeten van de bestaande toestand.Door aangepaste software kan er een plan afgeleverd worden met hoogtelijnen en dwarsprofielen.

INPLANTING CONTROLE

Controle van inplantingen van gebouwcomplexen.Controle van de niveaus van verdiepingen bij nieuwe of bestaande bebouwing.

METINGEN VOOR PROJECTONTWIKKELAARS

Een projectontwikkelaar kan bij ons terecht voor een volledig projectdossier.

De volgende stappen worden dan doorlopen:

• opmeten van het terrein, in coördinaten en in hoogte
• besprekingen met bevoegde instanties
• voorontwerpen
• ontwerp
• wegendossier met lastenboek, lengteprofielen, dwarsprofielen en 
  kunstwerken

MEER INFO

Had u graag meer informatie over deze diensten of wenst u een gedetailleerde prijsofferte voor de nog uit te voeren werken, dan kan u steeds vrijblijvend met ons contact opnemen via onderstaand contactformulier.

EPC KEURING ATTEST

Het is verplicht een Energieprestatiecertificaat te hebben wanneer een gebouw te koop staat. Dit keuring attest is nodig bij de akte en moet kunnen worden voorgelegd wanneer kandidaat kopers er naar vragen.

Wij bezorgen u het Energieprestatiecertificaat voor de vaste prijs van

185 € incl. BTW

De grootte en omvang van het gebouw speelt hierbij geen enkele rol.
Wanneer we spreken over meerdere wooneenheden kan er natuurlijk altijd over een volumekorting worden onderhandeld. 

U ontvangt eerst van ons het proefcertificaat samen uw faktuur. Wanneer de betaling bij ons is aangekomen, sturen wij u per post een getekend origineel exemplaar.
U kan een voorbeeld van een proefcertificaat en een origineel energieprestatiecertificaat bekijken in de linkerkolom

LET OP ! 

Eénmaal er een cerificaat opgesteld werd door een erkende keurder, kan er geen andere keuring meer worden ingevoerd in de portaalsite van de Vlaamse Overheid. U zal zich dus steeds moeten wenden naar de eerste keurder die de gegevens heeft ingevoerd.

WELKE GEBOUWEN MOETEN VAN EEN EPC VOORZIEN WORDEN

Een geldig energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen is verplicht bij de verkoop en verhuur van elke wooneenheid en moet dus opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio... . Een wooneenheid wordt gedefinieerd als elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Dit houdt in dat een wooneenheid naast een leefruimte ook over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette moet beschikken. Voor studentenhomes die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en keuken, moet een energieprestatiecertificaat opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel aangezien een studentenkamer zonder badkamer en keuken niet gezien wordt als een aparte wooneenheid.

HOE VERLOOPT DE OPMAAK VAN EEN ENERGIE PRESTATIE CERTIFICAAT

Onze energiedeskundige neemt met u telefonisch contact op om een afspraak te maken om de woning te inspecteren. Ter plaatse inspecteert hij het dak, de muren, de vloer, de ramen en deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie,… Hij volgt hierbij het inspectieprotocol dat werd opgesteld door het Vlaams Energie Agentshap (VEA). De deskundige mag geen destructief onderzoek doen (hij mag bijvoorbeeld geen gaten boren), alles gebeurt op het zicht. De inspectie ter plekke duurt gemiddeld 1 uur. De volledige opmaak (inspectie + verplaatsingen + administratieve verwerking) van een EPC neemt gemiddeld 5 tot 6 uur in beslag.

WANNEER KAN DE ENERGIEDESKUNDIGE LANGSKOMEN EN MOET IK DAARVOOR AANWEZIG ZIJN 

Wij beschikken zelf over een energiedeskundige, waardoor wij uw keuring zowel overdag als 's avonds, of tijdens de weekends kunnen opmaken, wat comfortabel is voor mensen die tijdens de week moeten werken. Er is best iemand aanwezig, maar dat hoeft u niet persoonlijk te zijn. Concrete afspraken worden gemaakt op het ogenblik van het vastleggen van het moment van inspectie.

WELKE DOCUMENTEN KAN IK KLAARLEGGEN WANNEER DE ENERGIEDESKUNDIGE HET EPC KOMT OPMAKEN

Hoe meer documenten u kan klaarleggen, hoe nauwkeuriger de energiedeskundige het EPC kan opmaken. Deze documenten zijn niet verplicht. De energiedeskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten. Wanneer u de volgende documenten nog kan terugvinden, legt u ze best klaar:

 het lastenboek
 originele facturen van een geregistreerd aannemer
 originele facturen van bouwmaterialen
 originele facturen van verwarmingsinstallaties
 technische documentatie van de verwarmingsinstallaties
 'as built'-plan dat aangeeft hoe uw huis effectief gebouwd is.
   dit kan afwijken van het ontwerpplan dat de architect       
   oorspronkelijk ontworpen had.
 vaststellingen uit werf verslagen, postinterventiedossier of 
   vordering staten van vroeger 
 afgeleverd energieprestatiecertificaat van EPB-aangifte 
 subsidieaanvragen Vlaamse overheid

KRIJG IK HET CERTIFICAAT ONMIDDELLIJK TER PLAATSE

Neen, dit is niet mogelijk, aangezien de energiedeskundige alle verzamelde gegevens moet inbrengen in de online certificatiesoftware, om het kengetal te berekenen en het EPC op te maken. U ontvangt achteraf van ons het proefcertificaat.

MOET IK DE ENERGIEDESKUNDIGE BETALEN OP HET OGENBLIK DAT DEZE AAN HUIS KOMT

Dit hoeft niet, maar is mogelijk. Zoniet, zal u samen met uw proefcertificaat een factuur ontvangen. U dient het verschuldigde bedrag dan over te schrijven op het vermelde rekeningnummer. Het EPC zal u pas overhandigd worden op het ogenblik dat de factuur voldaan is.

WAT IS DE LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijn wordt afgesproken bij het opmaken van het EPC. Standaard zal de leveringstermijn tussen de 3 en de 7 dagen na inspectie bedragen. In dringende gevallen kan het certificaat afgeleverd worden binnen de 24u na opmaak.

HOE LANG IS EEN ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT GELDIG 

Het EPC blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC opgemaakt worden.

WAT GEBEURT ER MET HET CERTIFICAAT WANNEER IK MIJN WONING VERKOOP OF VERHUUR 

In geval van verkoop wordt het EPC aan de nieuwe eigenaar overgedragen. In geval van verhuur zal de huurder een kopij van het EPC krijgen.

WANNEER IK AANPASSINGEN GEDAAN HEB AAN MIJN WONING, MOET IK DAN EEN NIEUW CERTIFICAAT LATEN OPSTELLEN

Neen, zolang het certificaat geldig is, moet u geen nieuw certificaat laten opstellen. Wanneer inmiddels in de woning maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, het aanbrengen van dakisolatie, het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler, ... kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven en er is dus een betere verkoop- of huurprijs te bekomen.

IK HEB EEN RECENTE WONING EN BESCHIK REEDS OVER EEN ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT VAN BIJ DE NIEUWBOUW. MOET IK EEN NIEUW CERTIFICAAT LATEN OPSTELLEN

Neen, indien de woning recent werd gebouwd waardoor reeds een energieprestatiecertificaat bij bouw beschikbaar is, moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt worden, zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is, zijnde 10 jaar.

IN WELKE GEVALLEN IS GEEN EPC NOODZAKELIJK

Volgens het energieprestatiedecreet van 22 december 2006 geldt dat wooneenheden die energie verbruiken om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te bekomen een energieprestatiecertificaat nodig hebben. Dit betekent dat gebouwen die niet verwarmt worden niet vallen onder deze wetgeving en dus niet voorzien moeten worden van een Energieprestatiecertificaat.

BESTELLEN VAN EEN EPC OF MEER INFO

Wanneer u een EPC keuring nodig hebt en deze bij ons wilt bestellen voor uw gebouw, volstaat het ons te contacteren via onderstaand contactformulier.

Wij verwerken de aanvraag zo snel mogelijk en u zal gecontacteerd worden door onze keurder.

ARCHITECT

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis. Bouwen is één van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt. Maar het houdt ook duidelijke keuzes in, keuzes waarmee u uw hele verdere leven geconfronteerd zal worden. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en een hoop bakstenen. Het is in de eerste plaats uw leefomgeving. 

Om van uw huis ook uw thuis te maken is het van het grootste belang dat een leefwereld gecreëerd wordt waarin u zich goed voelt. Een huis moet niet enkel mooi, maar ook comfortabel en functioneel zijn. Een huis moet een identiteit hebben die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.Een architect kan u daarbij helpen. Hij is uw vertrouwenspersoon. Hij luistert naar uw verlangens en heeft ook aandacht voor wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en uw gevoelens volledig weerspiegelt. 

TAKENPAKKET VAN DE ARCHITECT 

De rol van de architect beperkt zich helemaal niet enkel tot het tekenen van bouwplannen, maar omvat de begeleiding doorheen het hele bouwproces volgens de overeengekomen architectenopdracht. Van de architect mag u verwachten dat hij uw vertrouwenspersoon is die uw wensen omzet in werkelijkheid. Hij regelt ook uw vergunningsaanvragen, onderhandelt met de aannemers, controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk en verifieert de rekeningen voor het werk. 

HET VOORONTWERP

Een ontwerp staat zelden onmiddellijk op punt en vaak moet een bepaald idee enige tijd bezinken, zowel bij u als bij de architect. Daarom maakt de architect eerst een studie van het bouwproject waarbij hij rekening houdt met uw wensen en behoeften, uw budget, het bouwterrein en stedenbouwkundige voorschriften. Het resultaat is het voorontwerp dat u een duidelijk beeld geeft van uw toekomstige woning.

De fase van het goed doordachte voorontwerp is van essentieel belang. Het vormt namelijk de basis van alles wat volgt. Neem dus de tijd om het grondig te evalueren. Als het ontwerp niet beantwoordt aan uw verwachtingen, is dit al het geschikte moment om bij te sturen. Wíjzigingen doorvoeren tijdens latere fases van het bouwproces kan de werken vertragen en de kosten doen oplopen. De aanpassingen kunnen leiden tot wel een drietal verschillende voorontwerpen. De architect werkt de laatste, in samenspraak goedgekeurde versie uit en vult die aan met een beschrijving van de materialen en een eerste (of aangepaste) raming van de kosten. 

AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN  

Op basis van het goedgekeurde voorontwerp stelt de architect het dossier samen voor de stedenbouwkundige aanvraag. Dat bundelt onder meer alle officiële formulieren voor de aanvraag (in het nodige aantal exemplaren door de bouwheer ondertekend), een situatieplan dat uw woning in de gemeente situeert, een inplantingplan dat uw woning situeert op het terrein en ten opzichte van de buren, de grondplannen, doorsneden en gevel- tekeningen, de vereiste foto’s van het terrein of de bestaande toestand, de aansluiting op de nutsleidingen en informatie over bouwmaterialen en -technieken. U moet het dossier indienen bij de gemeentelijke overheid. Die maakt het op haar beurt, voor zover dit vereist is, over aan alle betrokken diensten: stedenbouw, brandweer, Wegen en Verkeer, Aminal, Monumentenzorg, enz. Aan de hand van het verplichte ontvangstbewijs dat u van de gemeente dient te ontvangen, wordt de termijn bepaald waarbinnen de gemeente moet beslissen over de stedenbouwkundige aanvraag.

HET UITVOERINGDOSSIER

Wanneer u de stedenbouwkundige vergunning hebt ontvangen, maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit dossier omvat niet alleen de uitvoeringsplannen en de nodige bijpassende detailtekeningen, maar ook een bestek (of lastenboek) en eventueel een samenvattende of gedetailleerde opmetingstaat (dit is geen wettelijk verplicht, maar wel zeer bruikbaar document voor prijsaanvragen).

Het administratieve lastenboek beschrijft de rechten en plichten van beide partijen en omvat o.a. de contrac- tuele bepalingen met de aannemers over de aanneming, de uitvoering en de kostprijs, de uitvoeringstermijn, eventuele boetes en waarborgen, enz. Het technische lastenboek, ook gekend als bijzonder bestek, omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de ligging, de aard van de werken, de uitvoering en de kwaliteit en verwerking van materialen. De detailtekeningen verduidelijken bepaalde constructie-elementen en geven een beter inzicht in de uitvoering van de ruwbouw en de afwerking. Het aantal detailtekeningen is afhankelijk van de moeilijkheid van het project. In de opmetingstaat of beschrijvende opmeting staan de hoeveelheden van alle materialen die gebruikt worden. Aan de hand van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een nauw- keurige en gedetailleerde offerte opstellen. Dring er bij de aannemers op aan een gedetailleerde offerte op te maken met vermelding van alle eenheidsprijzen.Samen met u controleert de architect of de offertes van de aannemers volledig zijn en beantwoorden aan de plannen en de bestekken. Hij adviseert u over de beste prijs-kwaliteitverhouding. Naast de prijs worden ook de vakbekwaamheid, referenties en kredietwaardigheid van de aannemer in zijn advies betrokken. De architect gaat ook na of de aannemer geregistreerd en beroepsaansprakelijk verzekerd is (en geeft u daarvan de consequenties) en verleent bijstand bij de aanbesteding, d.i. het afsluiten van de aannemingsovereenkomst of van het contract met de aannemer.

De meeste architecten stellen aannemers voor waarmee ze eerder al hebben samengewerkt. Ze kennen de vak- bekwaamheid en de werkwijze van deze aannemers. Eventuele problemen kunnen ook sneller op een meer vriendschappelijke manier opgelost worden. Maar let er wel op dat de architect op elk moment geacht wordt uw belangen te verdedigen en dus onafhankelijk van de aannemer moet zijn. U kan de lijst met mogelijke aannemers van de architect eventueel ook aanvullen met anderen die degelijk werk geleverd hebben bij familie of vrienden.

CONTROLE OP DE BOUWPLAATS

Eenmaal het aannemingscontract getekend werd, kunnen de werken echt van start gaan. De architect wordt wettelijk verplicht controle uit te oefenen op de uitvoering ervan. Dit betekent dat hij regelmatig het werk van de aannemer inspecteert, zijn aandacht vestigt op uitvoeringsfouten en samen met hem eventuele problemen voorkomt en desnoods ook oplost. De architect controleert ook het tijdschema, gaat na of de materialen overeenstemmen met de vereisten van het lastenboek en adviseert bij de planning van de verschillende aannemingen. De architect legt alles vast in een werfverslag met vermelding van datum en uur van de werfbezoeken, met een bondige commentaar op de uitgevoerde werken, met de vorderingen van het werk, met eventueel uitzonderlijke weersomstandigheden en de periodes waarin geen werken werden uitgevoerd en met de genomen beslissingen. Het is een goede gewoonte dat alle betrokken partijen dit verslag op een bij voorkeur wekelijkse werfvergadering ondertekenen.Wanneer de architect niet beantwoordt aan de verwachtingen geformuleerd in de architectenovereenkomst, kunt u de architect voor gebeurlijke gebreken wel verantwoordelijk stellen, maar u wijst hem bij gebrekkige uitvoering van zijn taak best schriftelijk op zijn controleplicht.

DE BOUWWERF BEGELEIDEN TOT DE OPLEVERING

Eenmaal de werkzaamheden, zij het in algemene aanneming, zij het in gescheiden aanneming, beëindigd zijn, worden deze opgeleverd. De oplevering gebeurt in twee stappen (indien de wet Bruyne van toepassing is, zoniet enkel indien dit contractueel zo bepaald is): een voorlopige en een definitieve oplevering.De voorlopige oplevering moet worden aangevraagd door de aannemer van zodra zijn aanneming beëindigd is of normale bewoning mogelijk is. Samen met uw architect gaat u na of alle werken uitgevoerd zijn volgens de vereiste kwaliteitsnormen. Wanneer prijsaanpassingen en de prijs van eventuele meerwerken niet eerder werden besproken en vastgelegd, worden deze op dat moment ook kritisch doorgelicht. Van de oplevering wordt een proces- verbaal opgemaakt op datum, dat door alle partijen wordt ondertekend. Als er geen tevredenheid is over het geleverde werk, kan de oplevering ook voor- waardelijk zijn of compleet geweigerd worden. Een voorwaardelijke weigering houdt in dat alle eventuele gebreken die u vaststelt binnen een op dat moment vast te stellen termijn door de aannemer moeten hersteld worden.

OPGELET 

Als u de woning zonder voorbehoud betrekt, kan dat beschouwd worden als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering.Na verloop van een vast te stellen termijn, bijvoorbeeld één jaar, na de voorlopige oplevering volgt de definitieve oplevering. De definitieve oplevering kan stilzwijgend verlopen of gepaard gaan met een laatste bezoek aan de woning waarop nog eventuele onvolkomenheden en gebreken die tijdens dat jaar zichtbaar zijn geworden, kunnen worden vastgesteld en verholpen.

MEER INFO

Wanneer u in contact gebracht wil worden met de architect waarmee wij samen werken voor meer info rond een bouwproject of stedenbouwkundige aanvragen kan u steeds bij hem terecht via onderstaand contactformulier.
Onze referenties

EXPERT4YOU

is een landmeetburo die u zal begeleiden met de grootste kennis van zaken naar een succesvolle verkoop/koop of verhuur/huur. We geven een correcte, gratis schatting van uw woning, zodat u zelf met kennis van zaken aan deze belangrijke gebeurtenis in uw leven kunt beginnen. Wij begeleiden u van begin tot einde en zijn hiervoor ALTIJD bereikbaar.
Door professionele foto's, een duidelijke beschrijving en een ruim klantenbestand brengen wij op een korte tijd een breed publiek met uw woning in contact, zodat uw eigendom op een zo kort mogelijke tijd aan een zo goed mogelijke prijs verkocht kan worden.

Verkoop uw woning zonder zorgen, vanuit uw luie zetel, een betaalbare luxe dankzij Expert4you.

LAN 101421 - BTW: BE0882458191